loader

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spoločnosti ASK Reality & Investície, s. r. o.

Zásady spracovania ochrany osobných údajov spoločnosti ASK Reality & Investície, s. r. o.

Spoločnosť ASK Reality & Investície, s. r. o., so sídlom Stropkovská 3, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 53 024 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145863/B vystupuje ako spoločnosť podnikajúca hlavne v oblasti sprostredkovania predaja alebo kúpy nehnuteľností na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“).

V nadväznosti na tieto činnosti naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, čiže Vašich osobných údajov a v zmysle uvedeného Vás ako dotknuté osobe chceme informovať o zásadách spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a zároveň aj o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, z akých zdrojov tieto osobné údaje pochádzajú, aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov a v neposlednom rade aj, aké sú Vaše práva a povinnosti ako dotknutej osoby pri spracúvaní týchto osobných údajov našou spoločnosťou.

Spoločnosť ASK Reality & Investície, s. r. o. poverila vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov Rastislava Tesáka, konateľa, tel.: 0911 62 55 37, e-mail: tesak.rastislav@allriskslovakia.sk.

Základné princípy spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa platných právnych predpisov, hlavne podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“). Vaše osobné údaje spracúvame korektne, spravodlivo, transparentne a zodpovedne (ďalej aj ako „platné právne predpisy SR“).

Vaše osobné údaje spracúvame s maximálnou bezpečnosťou, a to aj v prípade, ak využívame pri svojej činnosti externých dodávateľov a taktiež zabezpečujeme, aby všetky IT systémy a ďalšie úložiská boli chránené proti prístupu neoprávnených osôb (formou prístupových hesiel, nastavením firewallu, antivírusovou ochranou a pod...).

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Týmto vyhlasujeme, že osobné údaje získavame výlučne na vymedzený účel a že Vaše osobné údaje nezískavame na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe jednotlivých účelov osobitne a zabezpečujeme, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a taktiež nezdružujeme Vaše osobné údaje s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Spracúvame presné a aktualizované osobné údaje. V prípade, ak zistíme, že Vaše osobné údaje sú  nesprávne/ nepresné zabezpečíme ich opravu, prípadne výmaz a v takomto prípade je možné, že Vás oslovíme o poskytnutie súčinnosti. K prenosu osobných údajov využívame len bezpečnostné spôsoby, ako napr. šifrovanie emailovej komunikácie.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

• identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa (trvalý pobyt, príp. prechodný pobyt a korešpondenčná adresa), dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa);

• údaje vzťahujúce sa k predmetu zmluvy;

• údaje potrebné na zistenie Vašich potrieb a požiadaviek zákazníka;

• ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje pre poskytnutie služby finančného plánovania.

Vyššie uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na prípravu zmluvných dokumentov s Vami, ako s dotknutou osobou. Tieto osobné údaje nám ako náš klient poskytujete dobrovoľne.  Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť / poskytnúť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade s Vami nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. komunikovať s Vami v rámci predzmluvného vzťahu alebo si splniť záväzky, ktoré už voči Vám máme.  V prípade, kebyže máme záujem použiť Vaše osobné údaje na iný účel ako je napr. uzatvorenie zmluvného vzťahu sme povinný si od Váš vyžiadať samostatný súhlas za konkrétne uvedených podmienok, hlavne uvedenia účelu, na ktorý máme v záujme spracúvať Vaše osobné údaje. 

Okrem vyššie uvedeného používame súbory cookies a aj iné nástroje na analýzu webu, ktoré automaticky získavajú o Vás informácie. V prípade, ak používate webové sídlo www.rifas.sk získavame o Vás tieto údaje:

• informácie o tom, aký webový prehliadač používate,

• podrobnosti o webových stránkach, ktoré ste si v rámci Vášho webu prezreli,

• odkazy, na ktoré ste klikli a pod.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame týmito spôsobmi:

• pri vypísaní a odoslaní žiadosti o poskytnutie informácie ohľadne našich služieb,

• údaje, ktoré ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce,

• údaje sme získali od finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracujeme, a s ktorou máte zmluvný vzťah,

• od orgánov verejnej moci,

• z verejných prístupných zdrojov – verejné evidencie a Vami zverejnené údaje na internete (ako napr. Obchodný register, živnostenský register, kataster portál a pod.)

Účel a doba spracúvania Vašich osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa Vaše osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom v zmysle písm. b) uvedeného v Právny základ spracúvania osobných údajov - podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov po dobu, ktorú ustanovuje zákon a to najmä:

• osobné údaje spracovávané na základe Zákona č. 186/2009 Z. z. a evidenciu všetkých písomných podkladov uchovávame po dobu 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby;

• osobné údaje spracovávané na základe Zákon č. 566/2001 Z. z. a evidenciu všetkých písomných podkladov uchovávame po dobu 5 rokov, na žiadosť Národnej Banky Slovenska až do 7 rokov v súlade so zákonom;

• osobné údaje spracovávané na základe AML Zákona a písomné doklady získané na základe AML Zákona uchovávame po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Vami.

• osobné údaje spracúvané za účelom vedenia účtovníctva, daní, archivácie dokumentov sa vzťahujú jednotlivé zákonné lehoty.

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom v zmysle písm. a) uvedeného v Právny základ spracúvania osobných údajov – podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 5 rokov odo dňa udelenie Vášho slobodného súhlasu.

Vaše osobné údaje za účelom v zmysle písm. c) uvedeného v Právny základ spracúvania osobných údajov – podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov spracúvame po dobu ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame:

• na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t.j. na základe Vášho súhlasu, ktorým ste vyjadrili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétne uvedených účelov (napr. získanie Vášho súhlasu na marketingové účely, atď..);

• na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, t.j. spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste Vy ako jednou zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

• na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

a) Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe Vami udeleného výslovného súhlasu:

• na marketingové aktivity,

• na kontaktovanie niektorou našou spoločnosťou za účelom poskytnutia rozšírenej služby.

b) Plnenie si našej povinnosti vyplývajúcej zo zákona (čiže nie je potrebný Váš súhlas):

Ako predpoklad pre poskytnutie služieb finančného sprostredkovania, poskytnutie niektorých osobných údajov stanovujú priamo jednotlivé osobitné zákony. V prípade neposkytnutia údajov, ktoré právne predpisy požadujú, Vám nemusia byť našou spoločnosťou poskytnuté želané služby, alebo nebude možné sprostredkovať uzatvorenie zmluvy.

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle:

• zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 186/2009 Z. z.“), účelom ktorého je sprostredkovanie a uzatvorenie zmlúv (vykonanie finančného sprostredkovania), ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií, alebo služieb spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o.

• zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 566/2001 Z. z."), účelom ktorého je sprostredkovanie a uzatvorenie zmlúv v sektore kapitálového trhu na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov.

• zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon "), účelom ktorého je zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie a prevádzkovateľ je oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez Vášho súhlasu, ale v zmysle AML zákona.

• zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zákonných medziach v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

c) Spracúvanie osobných údajov na právnom základe nášho oprávneného záujmu:

• Zaistenie sieťovej a inej bezpečnosti pre ochranu osobných údajov.

• Zabezpečenie funkčnosti a výkonu našej web stránky.

• Na účely priameho marketingu ak ste náš potenciálny klient (v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní), súčasný klient alebo bývalý klient.

Príjemcovia, ktorým sme povinný poskytnúť Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom podriadeného finančného agenta, resp. osôb ktoré pre nás vykonávajú činnosť na základe jednotlivých zmlúv, ako poverenej osoby (ďalej aj ako „podriadený finančný agent" alebo aj ako „poverená osoba"). Služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje sú neoddeliteľne spojité aj s inými inštitúciami, aby bolo možné Vaše požiadavky splniť. V zmysle uvedeného je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje bezpečne a v nevyhnutnom rozsahu poskytovali nižšie uvedeným kategóriám príjemcov.

Títo sprostredkovatelia musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä spoločnosti, ktoré nám zastrešujú tieto služby:

• poisťovacie služby;

• finančné služby- finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní;

• Národná banka Slovenska;

• poisťovni, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania;

• právne služby;

• služby v oblasti IT;

• služby v oblasti PR, eventov a prieskumov;

• iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa (orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy).

V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov Vašich osobných údajov bude informácia zverejnená na webovom sídle www.rifas.sk .

Na Vašu písomnú žiadosť, napr. so súhlasom poskytneme Vaše osobné údaje aj ďalším osobám, ale vždy len v rozsahu účelu, na ktoré je takéto poskytnutie Vašich osobných údajov potrebné a nevyhnutné.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje  spracúvame a uchovávame v elektronickej podobe a taktiež aj v listinnej forme. Vaše osobné údaje v listinnej a elektronickej podobe uchovávame v pracovných priestoroch našej spoločnosti, kde je obmedzený prístup nepovoleným osobám formou bezpečnostných prvkov, ako napr. uzamykanie dverí, osobným dohľadom zamestnancov v prípade, ak sa v priestoroch spoločnosti pohybujú, napr. návštevy a pod. pri elektronickom spracúvaní Vašich osobných údajov sú dané elektronické zariadenia zabezpečené prístupovým heslom a prideleným právom. Prístup k Vašim osobným údajom majú len prevádzkovateľom písomne poverené osoby, ktoré sú samozrejme aj viazané mlčanlivosťou.

Prenos Vašich osobných údajov:

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa výlučne cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou?

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás, ako od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Získať od nás informácie, akým spôsobom a či spracúvame Vaše osobné údaje môžete osobne pri návšteve hlavnej na našej pobočke alebo prostredníctvom emailu: tesak.rastislav@allriskslovakia.sk V prípade, ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

• účele spracúvania osobných údajov,

• kategórii spracúvaných osobných údajov,

• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,

• právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou,

• máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Taktiež ako dotknutá osoba máte právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona oochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť  osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, si môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Je potrebné brať na vedomie, že právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Bližšie informácie viete nájsť aj na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Aby sme mohli Vašim vyššie uvedeným právom vyhovieť, sme povinný si overiť Vašu totožnosť.