loader

Dedičské konanie vo vzťahu ku nehnuteľností

Ako je to s dedením? Je dôležitá „zásluhovosť“, obľúbenosť niektorého člena rodiny alebo to, kto babke varil a nosil nákupy? Možno to nie je fér, ale nie je to vôbec relevantné.

Dedenie prebieha vždy podľa zákona. Ak poručiteľ zanechal platný závet, je to jasné – dedí sa ako je uvedené v závete. Len pre istotu, zdôrazňujeme že musí ísť o platný závet, teda nesmú byť opomenutí napr. maloletí dediči a pod. Nespokojnosť so závetom nie je dôvod na jeho zrušenie. 

Ak poručiteľ závet nenechal, dedí sa zo zákona, podľa tzv. skupín, v tej prvej manžel / manželka a deti poručiteľa, ak nie sú potom v ďalších skupinách ostatná rodina, prípadne osoby dlhodobo s poručiteľom žijúce. Kto a ako presne nie je témou tohto článku, notár majúci na starosť dedičské konanie pozostalých informuje vždy presne a nestranne.

shutterstock_1865938936 lower

Zdedili ste nehnuteľnosť?

Poďme sa pozrieť na situáciu, kedy sa dedičia rozhodnú zdedenú nehnuteľnosť predať. Ak majú rovnaký názor a vedia sa dohodnúť na cene, spôsobe predaja, údržbe po dobu zmeny vlastníka, úhrade nákladov a pod., nie je to problém. Predáva sa v podstate v rovnakom režime ako každá iná nehnuteľnosť, s jedinou výnimkou, a to striktnou úpravou kúpnej zmluvy tak, aby správne popisovala podiely a jednotlivé sumy pre dedičov a ideálne zohľadňovala kto vynaložil náklady a vyrovnala ich.

Čo v prípade, ak sa dedičia nedohodnú?

Vtedy je vhodné, ak do vzniknutej situácie vstúpi nezávislý mediátor, napríklad zástupca Realitného & Investorského fondu a jednotlivým vlastníkom popíše situáciu a možnosti, ako to celé vyriešiť. Vieme sa dohodnúť na odkúpení aj len zlomkov nehnuteľnosti, od každého vlastníka jednotlivo, vieme prevziať starostlivosť o danú nehnuteľnosť a priebežne sanovať náklady spojené s jej prevádzkou a údržbou.

Tým, že sledujeme záujmy každého jedného vlastníka a máme snahu o férové vysporiadanie, odpadajú nekonečné diskusie v rámci rodiny, často krát emočne silne podfarbené a nevedúce k výsledku... Iste, je možné ísť aj cestou vysporiadania na základe rozhodnutia súdu, toto riešenie má však v sebe extrémne negatívny náboj, lebo mu predchádza súdny spor medzi rodinnými príslušníkmi. Bežne trvá tiež až niekoľko rokov, najmä ak sa strany odvolávajú, alebo robia obštrukcie. Netreba zabúdať ani na vysoké poplatky, spojené s takýmto riešením.

Prečo predať nehnuteľnosť cez nás?

Výhodou predaja priamo Realitnému & Investorskému fondu je najmä rýchlosť výplaty kúpnej ceny, férový, nezaujatý prístup ku každému oprávnenému, poradenstvo súvisiace napríklad so zdaňovaním zisku z predaja nehnuteľnosti, ale aj možnosť dohodnúť sa na zálohe na budúcu kúpnu cenu ešte pred zapísaním oprávneného dediča v katastre nehnuteľností.

Dedenie nehnuteľnosti môže byť samozrejme aj záležitosť len jedného dediča. Vtedy môže pomôcť, ak po odchode blízkej osoby prídu peniaze za nehnuteľnosť, rýchlo, diskrétne a bez verejnej inzercie.

Prinášame jednoduché riešenie. Kontaktuje nás a radi vám vysvetlíme podrobnosti.